Çukurova  GÖÇDER 

Kuruluş Tarihi: 27/11/2019 

 

Vizyon

Türkiye’de insanların ve grupların kendi istemleri dışında gerçekleşen göç sorunuyla ve bu sorunun mağdurlarına yönelik olarak faaliyet gösteren hükümet dışı bir Sivil Toplum Örgütü olan Çukurova GÖÇ.DER’in vizyonu (uzun erimli hedefi):

“Savaş, çatışma ve diğer nedenlerle bireylerin ve grupların zorla yerinden edilmesinin nedenleri ve ekonomik, siyasal, sosyal, tarihi, kültürel, psikolojik sonuçlarının ortadan kaldırıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin hepsinin güvence altına alındığı, toplumsal adalet ve barışın egemen ve kalıcı olduğu demokratik bir yaşam alanı.”

Misyon

  • İnsan hakları ve toplumsal adalet anlayışı ilkeleri temelinde, savaş, çatışma ve diğer nedenlerle ülke içinde zorla yerinden edilenlerin ve Türkiye’ye gelen sığınmacı ve mültecilerin haklarının hayata geçirilmesi, ortaya çıkan sonuçların (ekonomik, sosyal, ekolojik, tarihi, kültürel etkiler) düzeltilmesi ve yerinden edilmenin bir daha yaşanmayacağı bir toplumsal mutabakatın sağlanması için diyalog ortamının oluşturulmasına,
  • Çukurova Göç Der. Doğaya saygılı, tarihi ve kültürel birikimleri koruyan ve geliştiren, insanları hak öznesi olarak görüp onları tanıyan ve benimseyen, ayrımcı olmayan ve gerçek eşitliğin sağlanmasına ve ekolojik kalkınma anlayışının yerleşmesine,
  • Karar vericileri, insanların kimliklerine, temel hak ve özgürlüklerine saygı duyulduğu ve kendi hayatları konusunda karar süreçlerine dâhil olacakları projeleri hayata geçirmeye zorlamaya yönelik lobi çalışmaları, kampanya geliştirme, izleme, belgeleme, raporlama ve arşivleme, ilişki ağları oluşturma, farkındalık yaratma, hukuki destek programları, fiziksel ve ruhsal sağlık konusunda yönlendirme, eğitim çalışmaları yürüterek savunuculuk yapmak.

              Çukurova Göç Der. İlke ve Değerleri

  • Bütün faaliyetlerinde ırk, dil, din, etnik köken, mezhep, siyasi düşünce, sosyal statü, yaş, engellilik, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılığa karşıdır ve eşitliği esas alır.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde; barışı, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve doğaya saygıyı benimsemiş örgütlerle ve oluşumlarla (formel ve enformel örgütlenmeler) işbirliğini geliştirmeyi esas alır.
  • Çok kültürlülüğe ve kültürel mirasa saygı gösterilmesi ve korunmasını esas alır; asimilasyona karşı çıkar.
  • Karar almada ve yönetimde katılımcı, demokratik, bağımsız, şeffaf, hesap verebilir, yeniliğe ve değişime açıktır; dayanışmayı esas alır. Hedef grubunun (ülke içinde zorla yerinden edilenler, mülteciler, sığınmacılar, geçici koruma altındakiler) sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetlerinde onlarla birlikte çalışır.
  • Göç Platformu, amaç ve ilkeleriyle çelişen fon kaynaklarını kullanmaz; fonların kullanımı sırasında bağımsızlık ilkesini esas alır.

Birleşeni Olduğumuz Göç Platformu Stratejik Planı